In album: [Phim Tế Công 1995 - đoạn cắt]: Mộ Ngọc Hoa vai Bạch Linh

Share album

Diễn viên: Bạch Linh (Mộ Ngọc Hoa đóng) ; Lôi Phong (Lưu Xương Hào đóng) ; Hắc Phong (Vương Hy Hoa đóng).

Tế Công 1995 - phần Người Trong Tranh

Diễn viên: Bạch Linh (Mộ Ngọc Hoa đóng) ; Lôi Phong (Lưu Xương Hào đóng) ; Hắc Phong (Vương Hy Hoa đóng).

Comments

Add Comment

Please login to add comments!